درمان در ماهیان خاویاری

روش های درمانی در ماهیان خاویاری

یک - داروی خوراکی - دارو های خوراکی قبل از غذادهی با غذا مخلوط و داده شوند. خوراک مخلوط با دارو در طی مدت کمتر از 6 ساعت باید مصرف شود.
دو - حمام درمانی - در روش حمام درمانی دارو در ظرف مخصوصی رقیق می شود و یا در مخزنی که ماهی در آن قرار دارد رقیق می شود. غلظت دارو در آب، دمای آب و اکسیژن محلول در آب در طول حمام درمانی باید کنترل شود. کیفیت ماهی در طول درمان باید کنترل شود. اگر تغییر رفتار نامناسبی در ماهی مشاهده شد روش درمانی باید متوقف شود و ماهی ها را به مخازن پر از آب تمیز انتقال داد یا آب مخزن را با سرعت تعویض و آب تازه وارد مخزن نمود.
سه - تزریق عضلانی – دوز مورد نظر آماده و به طور مستقیم به بدن تزریق شود.

استفاده از آنتی بیوتیک ها در درمان بیماری های ماهیان خاویاری

استفاده از آنتی بیوتیک ها فقط در مورد بیماری های ماهیان پرورشی توصیه می شود. استفاده از آنتی بیوتیک ها برای ماهیانی که جهت حفظ ذخایر رها سازی می شوند مجاز نمی باشد. آنتی بیوتیک ها در طول درمان باید به همراه پروبیوتیک ها استفاده شوند. به عنوان مثال: Bacillus subtilis و B. licheniformis با دوز 100 در هر کیلو برای 5 – 10 روز ( هر دوز = 700 میلیارد اسپور) ، Bifidobacterium globosum با دوز 1 در هر کیلو برای 10 روز (هر دوز 1 میلیون سلول باکتریایی) و غیره. دوره درمانی نباید کمتر از دو هفته باشد. علاوه بر این، برای بالابردن سیستم ایمنی و کاهش عوارض ناشی از استرس مجموعه ای از ویتامین ها شامل A, D3,E یکصد و پنجاه میلیگرم در کیلو گرم برای 5 روز و ویتامین( C یک گرم در هر کیلو غذا برای 7 تا 10 روز) باید داده شود.