علائم بیمارى هاى شایع در ماهیان خاویارى

علائم بالینى بیمارى هاى شایع در ماهیان خاویارى

علائم بالینی بیماری های شایع در ماهیان خاویاری در طی مدت پرورش مصنوعی در جدول 1 ارائه شده است. به منظور تشخیص به موقع و جلوگیری از گسترش بیماری نظارت مستمر ضروری است. بارلاچنکو و بایچکووا (2005) پیشنهاد کردند که برای ارزیابی و ثبت علائم بالینی خارجی بیماری در ماهیان خاویاری با استفاده از فرم مخصوص معاینه بهداشتی صورت گیرد ( یک فرم برای هر واحد پرورشی: مخزن، تراف، قفس یا استخر).

علائم ظاهرى درجه بندى شده برخى از بیمارى هاى ماهیان خاویارى

به منظور بررسی حدت آسیب شناسی مانند ناهنجاری در پلاک ها، ضایعات آبششی و التهاب باله به علت انگلهای خارجی چهار – مقیاس نقطه ای ( که III بالاترین سطح از تغییرات پاتولوژیکی) استفاده شده است. به منظور بررسی ویژگیهای محدودی از تغییرات پاتولوژیکی ( مانند کاهش ترشح موکوس، التهاب مقعد و تیره شدن آبشش) از سه مقیاس نقطه ای استفاده شود (O-II).