شرایط کیفی و کمی آب برای پرورش ماهیان خاویاری

دمای آب در پرورش ماهیان خاویاری

نرخ رشد گونه های مختلف بچه ماهی خاویاری در درجه حرارت بهینه 22-26 درجه سانتیگراد می باشد. در ادامه از مرحله انکوباسیون تخم ماهیان خاویاری تا مرحله پیش لاروی نرخ رشد گونه های مختلف ارائه شده است. مدت زمان رشد پیش لارو تا آغاز تغذیه بیرونى در دماهاى مختلف آب

اکسیژن محلول آب در پرورش ماهیان خاویاری

اکسیژن از طریق انتشار غیرفعال از اتمسفر وارد آب می شود و همچنین از طریق فتوسنتز فیتوپلانکتون ها و دیگر گیاهان آبزی نیز وارد آب می شود. اکسیژن محلول آب جهت تنفس گیاهان و جانوران آبزی می باشد. بیشتر مواقع اکسیژن محلول در آب به صورت میلی گرم در لیتر بیان می شود. مقدار اکسیژن محلول در آب بستگی به دمای آب، ارتفاع از سطح دریا و شوری آب دارد. به این دلیل است که مقدار خیلی کمی از اکسیژن در آب می تواند حل شود، که این مقدار تحت تاثیر فشار اتمسفر می باشد. نمودار پایین رابطه معکوس بین دما و اکسیژن محلول آب را نشان می دهد. در دماهای بالاتر اکسیژن محلول آب پایین تر و در دماهای پایین تر اکسیژن محلول آب بیشتر است. حداکثر ظرفیت انحلال اکسیژن، در آب 100 درصد اشباع شده از اکسیژن می باشد و مازاد اکسیژن از آب خارج و به هوا وارد می شود. مقدار اکسیژن محلول بهینه و قابل تحمل در مراحل رشد ماهی متفاوت می باشد. اکسیژن محلول بهینه در آب پرورشی نزدیک به اشباعیت است (100 درصد). دامنه قابل تحمل اکسیژن محلول در آب پرورشی پایین تر است. برای مراحل رشد ماهی اکسیژن محلول در آب در محدوده بالاتر از 6 میلی گرم در لیتر باید باشد. مقدار اکسیژن محلول در آب زیر 3 میلی گرم در لیتر در بچه ماهیان خاویاری ایجاد تلفات می کند. بسیار مهم است که بدانید مصرف اکسیژن ماهی به طور قابل توجهی در حین غذا خوردن و بعد از غذا خوردن افزایش می یابد. در طول این مدت میزان مصرف اکسیژن به طور موقتی افزایش می یابد.

مقدار آب در پرورش ماهیان خاویاری

به منظور اطمینان از تعویض آب مورد استفاده در سیستم های پرورشی، تامین آب تازه دائم تمیز و غنی از اکسیژن ضروری می باشد. حجم آب لازم وابسته به سایز و مقدار ماهی پرورشی می باشد. مقدار تخم، بچه ماهی و ماهی پرواری در واحد سطح سیستم پرورشی وابسته به اکسیژن محلول در آب می باشد. در آب سرد متابولیسم و میزان تنفس کم می شود، در حالی که در آب گرم بیشتر می شود. بر این اساس حجم واقعی آب مورد نیاز برای تعداد مشخصی از جنین در حال رشد، بچه ماهی و ماهی متفاوت خواهد بود. در دمای پایین تر حجم آب کمتری تامین می شود اما در دمای بالاتر حجم بیشتری از آب باید باشد. تعیین حجم آب بدین صورت بیان می شود که مقدار دبی مورد نیاز برای 1000 یا 10000 تخم، بچه ماهی یا ماهی مشخص گردد. و به صورت لیتر در ثانیه یا لیتر در دقیقه بیان می شود. مقدار تعویض آب راه دیگری برای مشخص کردن حجم آب می باشد. و به صورت نرخ تعویض آب در ساعت یا روز بیان می شود. مقدار آب مورد نیاز مخازن 4 متر مربعی تا 20 لیتر در دقیقه برای مرحله گذر به تغذیه بیرونی، و تا 30 لیتر در دقیقه برای پرورش 0.5 تا 1 گرمی، و تا 50 لیتر در دقیقه برای پرورش 2-5 گرمی می باشد و این ارقام در سایزهای مختلف ماهیان خاویاری بسیار متفاوت است و مقدار آب شدیداً تحت تاثیر تراکم پرورشی و ابعاد مخازن می باشد .

کیفیت آب برای پرورش ماهیان خاویاری

پارامترهای کیفی آب در پرورش ماهیان خاویاری