مخازن و سیستم های پرورشی ماهیان خاویاری

انکوباتور یوشنکو

تعداد تخم های قرار گرفته در انکوباسیون یوشنکو بسته به گونه ماهی متفاوت است. تاس ماهی روسی بین 220000 تا 250000 قطعه تخم، ازون برون 240000 تا 260000 قطعه تخم، فیل ماهی (بلوگا) 150000 تا 165000 قطعه تخم، تاس ماهی شیپ 220000 تا 250000 قطعه و استرلیاد 200000 تا 250000 قطعه را می توان در انکوباتور یوشنکو قرار داد مقدار آب مورد نیاز از مورلا تا پایان گاسترولاسیون برای 100000 قطعه تخم تاس ماهی روسی و فیل ماهی 2.4 و ازون برون 1.2 لیتر در دقیقه می باشد. از پایان گاسترولاسیون تا مرحله حرکت آرام جنین برای 100000 قطعه تخم تاس ماهی روسی و فیل ماهی 3.4 و ازون برون 1.7 لیتر در دقیقه می باشد. از حرکت سریع جنین تا آغاز تخم گشایی برای 100000 قطعه تخم تاس ماهی روسی و فیل ماهی 5.5 و ازون برون 3.3 لیتر در دقیقه می باشد روشنایی: مقدار نور در دوره انکوباسیون تخم های گونه های مختلف ماهیان خاویاری متفاوت است. فیل ماهی کمتر از 100 لوکس، ازون برون 100 – 20 لوکس، تاس ماهی روسی و شیپ 20 – 10 لوکس احتیاج دارند. با افزایش شدت نور ناهنجاری های تمایزی افزایش و تلفات بیشتر می شود میزان اکسیژن محلول، مقدار آب ورودی و ترکیبات شیمیایی آب در طول دوره انکوباسیون باید ثابت باشد تغییرات دمای روزانه نباید بیشتر از 2 درجه سانتیگراد باشد. در این دوره طبق دستور العمل ارائه شده ضد عفونی تخم ها باید صورت گیرد. مقدار اکسیژن محلول در آب در طول دوره انکوباسیون 9 – 6.6 میلیگرم در لیتر باید باشد. غلظت اکسیژن کمتر از 6 میلیگرم در لیتر (80 درصد اشباع) ممکن است ایجاد ناهنجاری ( هیپرتروفی قلب، ادم پریکارد و غیره ) کند. و غلظت زیر 3.5 – 3 میلیگرم در دوره انکوباسیون باعث تلفات می شود.

انکوباتور اوستر (Osetr)

تعداد تخم های قرار گرفته در انکوباتور اوستر با توجه به نوع گونه ماهیان خاویاری شامل موارد زیر می باشد. تعداد تخم تاس ماهی روسی 150000 – 130000 قطعه، ازون برون 220000 – 200000 قطعه، فیل ماهی (بلوگا) 110000 – 100000 قطعه، ماهی شیپ 250000 – 220000 قطعه، ماهی استرلیاد 250000 – 200000 قطعه می باشد. مقدار آب لازم بر حسب لیتر در دقیقه برای 100000 قطعه تخم گونه های مختلف ماهیان خاویاری در مراحل مختلف تکاملی در سیستم انکوباتور اوستر شامل موارد زیر می باشد. مرحله تقسیمات 2.3 – 2 لیتر در دقیقه، مرحله گاسترولاسیون 3 – 2.3 لیتر در دقیقه، مرحله ضربان قلب 4.5 – 3 لیتر در دقیقه، مرحله جنین قادر به جنبش 5 – 4.5 لیتر در دقیقه، مرحله شروع تخم گشایی 6.2 – 5.8 لیتر در دقیقه روشنایی: مقدار نور در دوره انکوباسیون تخم های گونه های مختلف ماهیان خاویاری متفاوت است. فیل ماهی کمتر از 100 لوکس، ازون برون 100 – 20 لوکس، تاس ماهی روسی و شیپ 20 – 10 لوکس احتیاج دارند. با افزایش شدت نور ناهنجاری های تمایزی افزایش و تلفات بیشتر می شود میزان اکسیژن محلول، مقدار آب ورودی و ترکیبات شیمیایی آب در طول دوره انکوباسیون باید ثابت باشد تغییرات دمای روزانه نباید بیشتر از 2 درجه سانتیگراد باشد. در این دوره طبق دستور العمل ارائه شده ضد عفونی تخم ها باید صورت گیرد. مقدار اکسیژن محلول در آب در طول دوره انکوباسیون 9 – 6.6 میلیگرم در لیتر باید باشد. غلظت اکسیژن کمتر از 6 میلیگرم در لیتر (80 درصد اشباع) ممکن است ایجاد ناهنجاری ( هیپرتروفی قلب، ادم پریکارد و غیره ) می کند. و غلظت زیر 3.5 – 3 میلیگرم در دوره انکوباسیون باعث تلفات می شود.

انکوباتور مک دونالد (MacDonald)

در انکوباتور مک دونالد 13 لیتری از 5 – 4 لیتر در دقیقه ( 40 – 30 درصد از حجم آب در هر دقیقه تعویض شود) به 10 لیتر در دقیقه در مراحل انتهای جنینی آب مورد نیاز است. روشنایی: مقدار نور در دوره انکوباسیون تخم های گونه های مختلف ماهیان خاویاری متفاوت است. فیل ماهی کمتر از 100 لوکس، ازون برون 100 – 20 لوکس، تاس ماهی روسی و شیپ 20 – 10 لوکس احتیاج دارند. با افزایش شدت نور ناهنجاری های تمایزی افزایش و تلفات بیشتر می شود میزان اکسیژن محلول، مقدار آب ورودی و ترکیبات شیمیایی آب در طول دوره انکوباسیون باید ثابت باشد تغییرات دمای روزانه نباید بیشتر از 2 درجه سانتیگراد باشد. در این دوره طبق دستور العمل ارائه شده ضد عفونی تخم ها باید صورت گیرد. مقدار اکسیژن محلول در آب در طول دوره انکوباسیون 9 – 6.6 میلیگرم در لیتر باید باشد. غلظت اکسیژن کمتر از 6 میلیگرم در لیتر (80 درصد اشباع) ممکن است ایجاد ناهنجاری ( هیپرتروفی قلب، ادم پریکارد و غیره ) کند. و غلظت زیر 3.5 – 3 میلیگرم در دوره انکوباسیون باعث تلفات می شود.

انکوباتور ویس (Weiss)

تعداد تخم قرار گرفته در انکوباتور ویس (Weiss) با ظرفیت 8 لیتری برای گونه های مختلف ماهیان خاویاری به قرار زیر می باشد. تاس ماهی روسی 25000 قطعه، ازون برون 30000 قطعه، فیل ماهی 20000 قطعه ماهی شیپ 25000 قطعه، استرلیاد 35000 قطعه می باشد. در انکوباتور 8 لیتری ویس مقدار آب از 8 – 1 لیتر در دقیقه از ابتدای لقاح تا شروع تخم گشایی مورد نیاز است. روشنایی: مقدار نور در دوره انکوباسیون تخم های گونه های مختلف ماهیان خاویاری متفاوت است. فیل ماهی کمتر از 100 لوکس، ازون برون 100 – 20 لوکس، تاس ماهی روسی و شیپ 20 – 10 لوکس احتیاج دارند. با افزایش شدت نور ناهنجاری های تمایزی افزایش و تلفات بیشتر می شود میزان اکسیژن محلول، مقدار آب ورودی و ترکیبات شیمیایی آب در طول دوره انکوباسیون باید ثابت باشد تغییرات دمای روزانه نباید بیشتر از 2 درجه سانتیگراد باشد. در این دوره طبق دستور العمل ارائه شده ضد عفونی تخم ها باید صورت گیرد. مقدار اکسیژن محلول در آب در طول دوره انکوباسیون 9 – 6.6 میلیگرم در لیتر باید باشد. غلظت اکسیژن کمتر از 6 میلیگرم در لیتر (80 درصد اشباع) ممکن است ایجاد ناهنجاری ( هیپرتروفی قلب، ادم پریکارد و غیره ) کند. و غلظت زیر 3.5 – 3 میلیگرم در دوره انکوباسیون باعث تلفات می شود.