بیماری باکتریایی آبشش

Flavobacterium branchiophilum

جمع شدن در ورودی آب یا اطراف هواده ها، پرش برخی از ماهی ها، سستی و بی حالی، اختلال تنفسی، سرفه و باز ماندن سرپوشهای آبششها، افزایش موکوس در آبشش ها، بی اشتهای، در ابتدای بیماری آبشش ها متورم و پر خون است.

علت ایجاد بیماری
اولین محققی که بیماری باکتریای آبشش را مورد بررسی قرار داده است داویس در سال 1926 می باشد. تمام آزاد ماهیان و از جمله خصوص ماهی قزل آلا در معرض ابتلاء به این بیماری قرار دارند. همچنین این بیماری ممکن است در سایر ماهیان آب شیرین مشاهده شود. حداکثر تلفات ممکن است تا 25 درصد برسد. این باکتری به صورت فلور طبیعی آب شیرین و آبزیان است و در اثر وجود شرایط نامساعد از جمله افزایش مواد آلی، افزایش درجه حرارت آب و استرس محیطی، موجب حمله باکتری به بدن ماهی و ایجاد بیماری می شود

پیشگیری
بهبود بخشیدن وضعیت کیفی آب، افزایش اکسیژن، کم کردن مواد آلی از جمله آمونیاک و کاهش هر گونه استرس به ماهی، در پیشگیری از گسترش بیماری موثر است.