بیماری لکه سفید یا ایک

Ichtyiophtiriose

وجود لکه های سفید رنگ روی بدن ماهی، ماهی خود را به شدت به کف و دیواره استخر می ساید، وجود تلفات

علت ایجاد بیماری
ایکتیوفتیریوس مولتی فیلیئیس که به صورت ایک بیان می شود بیماریزاترین انگل های تک یاخته ای ماهیان به شمار می آید. اولین مورد شیوع بزرگ آن در آمریکای شمالی در سال 1898 گزارش شد. اولین واکنش فیزیولوژیک نسبت به آلودگی عبارت است از یک افزایش در تولید مخاط سطحی با نفوذ ترونت ها به پوست، تعداد زیادی از یاخته های ترشح کننده موکوس در روپوست تحریک می شوند. و در آلودگی های شدید ممکن است موکوس از لبه خلفی باله ها و دم سرازیر شود. متعاقباً دانه های سفید، شنای سریع، خارش ایجاد زخم و آلودگی ثانویه آنها به باکتریها و قارچها، بی اشتهایی، بی حالی، توقف تغذیه پیش آمده، ماهیان در سطح آب قرار گرفته و حبابهای هوا را می بلعند. قزل آلاهای مبتلا به این بیماری آب با جریان شدید را جستجو می کنند و بیش از حد معمول به خارج از آب می پرند. در مراحل آخر بیماری ماهیها ضعیف و بی حس گشته و به آسانی گرفته می شوند و قبل از مرگ به رنگ خاکستری تیره در می آیند.

پیشگیری
با خشکاندن استخرهای آلوده به مدت 8 تا 10 روز و استفاده از آهک این انگل از بین می رود.