آئروموناس هیدروفیلا

Aeromonas hydrophila

خونریزی زیر شکم، اطراف مخرج، باله ها، اطراف دهان و همچنین زخم هایی در پوست و باله ی دمی ماهی همراه است. در کالبد گشایی نیز خونریزی های نقطه ای در اندام های داخلی مشخص است

علت ایجاد بیماری
در سال 1891 توسط سانارلی شناسای شد. باکتری آئروموناس هیدروفیلا به صورت طبیعی در آبهای شیرین بخصوص آنهای که آلودگی بالای دارند یافت می شود و در تحقیقات جدید نشان می دهد که باکتری آئروموناس هیدروفیلا می تواند جزئی از فلور میکروبی لوله گوارش ماهیان محسوب شود. آئروموناس های متحرک فلور طبیعی آب، سطح پوست و روده بیشتر ماهی های آب شیرین می باشند و به نظر می رسد تحت شرایط استرس ایجاد شده و با کاهش مقاومت بدن ماهی آنها را مورد هجوم قرار می دهند. تراکم بسیار ماهی ها، تغییرات ناگهانی درجه حرارت آب، دستکاری ماهی، حمل و نقل، کم شدن اکسیژن، کمبود های تغذیه ای، آلودگی انگلی و قارچی در پوست ماهی ها زمینه ساز حمله آئروموناس هیدروفیلا می باشد

پیشگیری
بهترین روش پیشگیری، کاهش استرس های معمولی است که بیشتر در فصول گرم اتفاق می افتد، کاهش مواد آلی که موجب کاهش ازدیاد باکتری می شوند، تقویت سیستم ایمنی با پروبیوتیک ها