کلومناریس

Flavobacterium columnare

وجود لکه های متمایل به رنگ سفید بر روی سر، پشت و یا باله دمی، غالباً در دمای بالای 15 درجه

علت ایجاد بیماری
اسم های دیگر این بیماری پوسیدگی باله، بیماری زین پشتی و بیماری ساقه دمی می باشد. این بیماری انتشار جهانی دارد و بیشترین تلفات را در دمای بالای 15 درجه سانتیگراد ایجاد می کند البته در دماهای پایین نیز اتفاق می افتد اما تلفات بسیار کمی دارد. باکتری کولومناریس در آبهای نرم قدرت بیماری زای بسیار پایینی دارد بطوری که در آب مقطر ایجاد بیماری نمی کند. عوامل مستعد کننده بیماری کولومناریس شامل دمای بالای آب، سختی بالای آب، اکسیژن کم آب، آلودگی با مواد آلی، نیتریت زیاد و جراحات فیزیکی بر روی ماهی می باشد. در ماهی های آب شیرین به خصوص ماهی قزل آلا ایجاد می شود این باکتری به طور طبیعی به عنوان فلور آب محسوب شده و در شرایط استرس به پوست و آبشش ماهی حمله می کند. پی اچ بالا و آلودگی با مواد آلی زیاد در پیدایش بیماری دخالت دارند

پیشگیری
کاهش عوامل استرس زا در ماهی، بهبود شرایط محیطی و کاهش مواد آلی در آب