ثبت وقایع مزرعه ماهی

آمار و ارقام تولید باید جزء کارهای روتین روزانه باشد. با چند دقیقه مطالعه گزارش روزانه، همه اطلاعات مهم را می توان ملاحظه نمود. این اطلاعات شامل آمار ورود و خروج ماهی ( تعداد، متوسط وزن و وزن کل ) با جزئیات تلفات شان، مقدار خوراک خریداری شده و مصرف شده و دیگر موادی که در طول یک دوره تولید استفاده شده می باشد. پیشنهاد می شود که مزارع پرورش ماهی فرمت های جداگانه ای برای ثبت اقام ورودی و خروجی و نیز برای پیگیری استفاده از اقام مختلف در داخل مزرعه داشته باشند. چندین فرمت ها و دفاتر ثبتی مناسب وجود دارد. در بسیاری از کشور های برخی از آمار تولید اجباری هستند، و برخی از آنها ضبط و سریع به مراجع ذیربط گزارش می شوند. در صورت ثبت رسمی احتیاجی به استفاده از فرمت ها ( فرم ها) نیست
ثبت آمار مزرعه
ثبت آمار موجود و تلفات ماهی
ثبت تغذیه روزانه
موجودی ماهانه تولید
ثبت آمار یک مزرعه شبیه صندوق مالی فروشگاه است، که در آن ورودی ( تخم چشم زده، تخم ماهی، خوراک ها، مواد شیمیایی، داروها و ضروریات تولید) و اقام خروجی ثبت می شوند. ثبت آمار به پرورش دهندگان اجازه می دهد که داده های نقدی و غیر نقدی تولید را تجزیه و تحلیل کنند. ثبت آمار موجودی و تلفات باعث تسهیل در گرفتن گزارش روز به روز و پیگیری تغییرات کل موجودی ماهی می شود. هر روز یک ردیف جداگانه باید داشته باشد مگر اینکه آن روز اتفاقی رخ نداده باشد. در ستون ها آمار و ارقام روزانه وجود دارد. این ثبت آمار جزئیات میزان تولید ماهیانه را نیز نمایش می دهد.
ثبت روزانه غذای مصرفی و موجودی ماهی
گروه های مختلف سنی از قزل آلای رنگین کمان انواع مختلفی از خوراک ها را دریافت می کنند. بنابراین، مقدار مصرف روزانه از هر نوع غذا باید در ستون های جداگانه ای وارد شود. ثبت آمار موجودی به منظور کنترل استفاده از اقام مصرفی ( داروها، خوراک و ...) در تولید می باشد. مخصوصا اگر شماره استخرها یا مخازن در یک ستون اشاره شود. این روش مفیدی برای خلاصه کردن و آنالیز جزئیات می باشد. میزان تولید ماهیانه که در یک برگ خلاصه شده است نتیجه پرورش یک ماه را نشان می دهد. فرمت آن می تواند متفاوت باشد. یکی از روش های استفاده شده توسط هویستی این است که برگه ای شامل آمار و ارقام جابجای ماهی در داخل مزرعه پرورشی می باشد( بین مخازن یا استخرهای پرورشی). در سطر ردیف ها ( موجودی) ، اقام ثبت می شوند که از بیرون مزرعه یا از تخم سرا و واحد های پرورشی بچه ماهی می رسند. در سطر ردیف ها ( رقم بندی) دلیل انتقال ماهی نوشته شده است، در حالی که در سطر ردیف ها ( فروخته شده)، مقداری ماهی که در مزرعه باید موجود باشد نوشته می شود. ثبت آمار توصیه شده در بالا نه تنها مستندات دقیقی است، بلکه تجزیه و تحلیل حرفه ای از جنبه های مالی نقدی و غیر نقدی در تولید ماهی تبعاتی را ایجاد می کند. این امر به ویژه در مزارع پرورش ماهی جدید مهم است، که در آن صاحبان و نیرو ها باید از تجربیات خود یاد بگیرند. اطلاعات ثبت شده در 5 برگه خواهد بود که محاسبه مالی و فیزیکی ورودی و خروجی، و همچنین میزان تلفات (به درصد)، نرخ رشد ( کیلو گرم در واحد زمان)، ضریب تبدیل غذایی ( کیلو گرم ماهی در هر کیلو غذا) ، هزینه های تولید ، قیمت فروش و سود انجام می شود.