میزان آب مورد نیاز در پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان

علائم کمبود آب در مزرعه پرورش ماهی

اگر جریان آب کم باشد، رشد تخم ها، بچه ماهی و ماهی در خطر خواهد افتاد. در مخازن پرورشی با ابعاد مناسب، جریان آب طوری باید باشد که به اندازه کافی آب تازه به همه ماهی ها برسد، همچنین باید به اندازه کافی سریع باشد، سرعت آب در مخزن یا حوضچه برای شستشوی مواد زائد شناور بیش از 3 سانتی متر در ثانیه باید باشد. جریان آب مخازن و حوضچه ها باید متناسب با اندازه و تعداد ماهی باشد. اگر جریان شدید باشد، ماهی انرژی ذخیره شده را صرف مقابله با جریان خواهند کرد. بنابراین، جریان بیش از حد شدید نیز زیان آور است. در نتیجه، مقدار و جریان مناسب آب برای رساندن اکسیژن و حمل ضایعات، از قبیل مدفوع و ذرات غذایی نخورده ضروری است. علائم آشکاری در طول دوره انکوباسیون تخمها و رشد لارو دارای کیسه زرده به دلیل کمبود آب نیست. کمبود مداوم اکسیژن آب موجب ناهنجاری، و همچنین تلفات جنین و لارو خواهد شد. در مورد بچه ماهی، انگشت قد و دیگر سایزهای قزل آلا، علائم کمبود آب ( اکسیژن ) هنگامی است که ماهی در قسمت ورودی آب جمع می شوند. کمبود حاد آب ممکن است سبب تلفات شود، در حالی که کمبود مزمن دائم آب باعث کم شدن اشتها می شود.


علائم زیاد بودن آب در مزرعه پرورش ماهی

علائم آب زیاد و جریان بیش از حد متفاوت است. حالت گردابی آب، در مخازن و حوضچه های پرورشی مشاهده شده، نشانه مشهودی از جریان قوی آب هستند. دیگر علائم بارز وقتی است که ماهی در برابر جریان مقابله می کند و ماهی ضعیف یا بیمار گرفتار جریان آب می شود
در تراف های بچه ماهی، ماهی در کنار های دیوار ها به دور از ورودی آب جمع می شوند

در مخازن دایره ای ماهی در وسط متمرکز می شوند، به جای پراکنش یکسان در کل حجم مخزن

در مخازن کانالی بزرگ و استخر های پرورشی، ماهی سعی خواهد کرد که به کنار دیواره های مخزن پناه به برد


سرعت جریان آب در مخازن یا استخرهای پرورش ماهی

سرعت جریان آب در مخازن و حوضچه ها باید متناسب با سایز ماهی پرورشی باشد
سرعت جریان آب نه باید بیشتر از یک ثانیه به ازائ طول کل ماهی پرورشی باشد. با این حال، حداکثر سرعت آب نه باید بیشتر از 20 سانتی متر بر ثانیه باشد، حتی اگر ماهی بزرگتر از 20 سانتی متر باشد
سرعت بهینه آب 2- 3 سانتی متر بر ثانیه ( 1.2 - 1.8 متر در دقیقه) برای ماهی کوچکتر و 4- 10 سانتی متر در ثانیه ( 2.4 - 6 دقیقه در متر) برای ماهی های بزرگتر است. با این حال، سرعت آب در هر ثانیه نه باید از نصف تا سه چهارم طول ماهی بیشتر باشد