دستگاه رقم بندی ماهی یا دستگاه سورت ماهی

رقم بندی ماهیان در حال رشد یک کار ضروری در مزارع قزل آلا است. هنگام رقم بندی، کل ماهیان موجود در مخزن یا استخر را با توجه به سایز ماهی در یک جا جمع نموده. بدون رقم بندی، ماهی های بزرگتر به کوچکتر ها حمله می کنند، باله ها و دم شان را کنده یا گاز می گیرند ، و در نهایت می توانند آنها را بخورند (همجنس خواری یا کانی بالیسم). رقم بند ها دستی و یا ماشینی هستند. برخی از رقم بندهای معمول در شکل زیر ارائه شده است. ماهی جوانتر هر 15 تا 60 روز و ماهی بزرگتر هر 30 تا 90 روز باید رقم بندی شوند، مگر اختلاف سایز ماهی در زمان کوتاهتری از زمان ذکر شده در بالا اتفاق بی افتد. یک روش معمول در رقم بندی این است که کل ماهی موجود به دو گروه سورت می شوند. بر این اساس، به طور متوسط گروه بالا ( ماهی درشت تر ) و گروه زیر ( ماهی کوچکتر) جدا می شوند. اگر کل ماهی موجود خیلی اختلاف سایز داشته باشند، به جای دو گروه سه گروه جدید باید تشکیل شود. این مهم است که توجه داشته باشید که در طی رقم بندی، ماهی نباید بی دلیل خارج از آب بماند. بنابراین، بهترین راه کار در رقم بندی ماهی، به ویژه ماهیان جوانتر این است، که تا جای که ممکن است زیر آب صورت گیرد. اگر رقم بند دریچه عبور ماهی داشت، آنها بعد از عبور از دریچه بلافاصله وارد آب می شوند

تجهیزات رقم بندی ماهی
یک - رقم بند دستی قابل تنظیم
دو - مجموعه ای از رقم بندها
سه - رقم بند رو میزی با میله های قابل تغییر

مراحل رقم بند رومیزی
ریختن مقداری ماهی بر روی میله های رقم بند، که در این حالت ماهی های کوچکتر از لابه لایه میله ها رد شده و در ظرف زیر میله ها ریخته می شوند و ماهی های بزرگتر که روی میله ها هستند در ظرف دیگری وارد می شوند