محاسبه تراکم پرورش ماهی قزل آلا

راهنمای پرورش نیمه متراکم قزل آلای رنگین کمان در مخازن بتونی


راهنمای پرورش نیمه متراکم قزل آلای رنگین کمان در استخر های خاکی


برآورد نسبتهای فضاهای پرورشی که از تعدادی طرح پرورشی محاسبه شده است

همان طور که ماهی رشد می کند احتیاج به فضای بیشتری دارد. در آغاز، مخازن کوچکتر کافی هستند، اما بعد از مدتی اقدام به کاهش تراکم ماهی می شود. بنابراین ضروری است که مخازن کوچکتر و بزرگتر در مزرعه پرورش ماهی باشند. معمولا برنامه ریزی در مزرعه پرورش ماهی به صورت معکوس انجام می شود. اول نتیجه نهایی ) تعداد، وزن کل و متوسط وزنی هر ماهی تولید شده( تنظیم یا ثابت شده و از این آمار و ارقام تمام فضاهای مورد نیاز برای پرورش سایز های مختلف ماهی را محاسبه می کنند، همانطور که در جدول 3 و 4 نشان داده شده است. هنگامی که تعداد و اندازه تجهیزات یک واحد تولیدی قزل آلای رنگین کمان محاسبه می شود، کل مقدار و متوسط وزن نهایی ماهی که باید برداشت شود را به همراه تراکم ماهی در نظر گرفته می شود. اعداد ارائه شده در جدول 3 و 4 فضای مورد نیاز برای پرورش سایز های مختلف ماهی قزل آلای رنگین کمان را نشان می دهد.


واحد تولیدی 2.5 و 5 تنی در سال

فضای مورد نیاز برای تولید 2.5 - 5 تن قزل آلا وابسته به سایز نهایی ماهی و تراکم پرورش می باشد. جدول 1 - 4 ارقام پایه ای را که برای برنامه ریزی پرورش مورد نیاز است را نشان می دهد. به منظور درک برنامه ریزی تولید، جدول 5 تا 6 خلاصه ای از تولید سالانه 2.5 و 5 تن ماهی قزل آلای رنگین کمان در سال را نشان می دهد. ارقام جداول 5 تا 6 پرورش قزل آلا را به صورت نیمه متراکم بیان می کند. با افزایش حجم آب، تراکم تولید و تعداد ماهی در سازه های پرورشی به راحتی می تواند افزایش یابد. در مزرعه قزل آلای رنگین کمان اگر شرایط مطلوب باشد و در هر دو فصل پاییز و بهار بچه ماهی پرورش داده شود می توان تولید ماهی را دو برابر نمود. بخاطر اینکه سازه های پرورشی را می توان دوبار در سال مورد استفاده قرار داد. در این مورد ، نه تنها تولید بچه ماهی می تواند دو برابر شود، بلکه تولید ماهی انگشت قد و پرواری نیز اگر دمای آب به اندازه کافی بالا باشد و غذا دهی مناسب باشد می تواند دو برابر گردد.